Wednesday, October 22, 2008

HUBUNGAN MARXISM DAN KOMUNISME

oleh: hilman idham (promega44@gmail.com)
PENDAHULUAN

Teori Maxism dan komunisme seringkali dikaitkan bersama dalam setiap aspek dan perspektif. Hal ini menyebabkan ianya kelihatan tiada perbezaan jika dilihat sekali imbas sahaja. Namun begitu, adakah ia benar-benar tiada perbezaan? Penulisan ini akan menjelas dan menghuraikan persoalan ini secara teliti. Skop bagi kajian mengenai persoalan ini akan diteliti melalui semua aspek.dengan mengambil kira pengasas kepada teori ini sendiri, asal-usul, perkara-perkara yang menyumbang kepada penghasilannya dan banyak lagi. Di akhir penulisan ini, akan diketengahkan pula mengenai persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam perbandingan kedua-dua teori ini. Segala persoalan yang dikemukakan akan dijawab melalui penulisan ini dan diharapkan agar ianya dapat membantu menghuraikan segala permasalahan mengenai kedua-dua teori ini.


PENGENALAN KEPADA KARL MARX

Karl Marx dilahirkan pada 5hb Mei 1818 di Trier, Jerman. Seorang yang berasal dari keluarga kelas menengah yang berketurunan Yahudi tetapi yang telah memeluk agama Protestan (Anderson, 1981). Marx mendapat didikan dalam bidang sejarah, undang-undang dan filsafat dan memperoleh gelaran doktor falsafah pada 1841 di Jena (Deliar Noer, 1996).

Karl Marx berkahwin dengan seorang wanita yang berasal dari golongan bangsawan. Wanita ini amat setia sebagai teman hidupnya walaupun Marx hidup bertahun lamanya di dalam buangan. Ini semua adalah disebabkan oleh perjuangan Marx yang memperjuangkan nasib golongan pekerja yang seringkali ditindas oleh golongan majikan. Marx ketika itu juga hidup dalam keadaan susah dan miskin (Anderson, 1981).

Marx mempunyai seorang sahabat bernama Friedrich Engels. Engels dilahirkan pada tahun 1820 dan berasal daripada golongan bangsawan. Beliau adalah anak kepada pengusaha tekstil yang kaya dan beliau mewarisi perniagaan itu dengan menjadi wakil bapanya di pusat industri tekstil yang bergerak di Manchester (Deliar Noer, 1996). Engels adalah seorang teman yang baik dan amat setia kepada Marx. Kelebihan kehidupan Engels yang lebih baik memberinya peluang untuk mendapat lebih banyak bahan-bahan tulisan dan ajaran Marx yang dimuatkan dalam perpustakaan di London. Engels juga berkelebihan kerana dia dapat memerhatikan sendiri keadaan golongan pekerja yang amat menyedihkan pada waktu itu lantas dia turut menyumbangkan idea-ideanya kepada Marx untuk dimuatkan dalam penulisannya.


PENCETUS IDEA MARXISM

Antara filasuf dan pemikir yang banyak mempengaruhi idea pemikiran Marx dan teori Marxism ialah George Wilhelm Federick Hegel dan Ludwig Feurbach. Hegel memperkenalkan kaedah analisis dialektik beliau manakala Feurbach pula adalah orang yang mempengaruhi perkembangan idea teori materialisme Marx.

Teori Marxism bermula dengan pengaruh perkara yang disebutkan diatas. Melalui dua perkara ini, kita dapat melihat dengan lebih jelas perkembangan ideologi Marx dengan teori Marxism dan bagaimana ia mampu dijanakan sehingga tercetusnya ideologi komunisme.

Kaedah analisis dialektik merupakan satu konsep asas yang memperlihatkan bagaimana kelahiran idea baru itu berlaku. Kelahiran idea baru ini tercetus apabila muncul suatu penentangan terhadap idea-idea asal. Hal ini memperlihatkan bahawa tiada perkara yang kekal dan tetap. Semua perubahan yang berlaku adalah hasil daripada perkara-perkara yang bercanggah dan kontra kepada idea asal.

Untuk mempermudahkan idea kaedah analisis ini, terdapat tiga perkara yang penting menurut kaedah ini iaitu tesis, anti-tesis dan yang terakhir sintesis. Idea ini akan dapat diperkembangkan dengan lebih jelas sekiranya kita dapat memahami dan menguasai maksud dan perihal ketiga-tiga perkara yang dimaksudkan ini.
Tesis dapat kita analogikan sebagai suatu idea yang sedang digunakan menurut situasi dan keadaan semasa. Apabila wujudnya satu penentangan terhadap tesis atau lahirnya satu idea baru yang kontra dengan tesis yakni idea asal, maka akan lahir satu idea baru yang dapat kita analogikan juga sebagai anti-tesis. Anti-tesis adalah idea yang bercanggah dengan idea asal yakni tesis dan kelahiran idea baru bagi menggantikan tesis adalah sintesis.

Dalam konteks hari ini mungkin sintesis dapat kita faham dengan jelas sebagai pemulihan atau perubahan bagi menambah baik idea asal yang berkemungkinan sudah tidak relevan atau kurang relevan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti masa, situasi, keadaan semasa dan lain-lain. Maka apabila kita berbicara tentang suatu ketetapan atau perubahan dan mengapa semua itu berlaku, maka kaedah ini dapat menerangkan dan menghuraikan dengan lebih jelas tentang segala persoalan dan mengapa hal ini terjadi sedemikian rupa.

Walau bagaimanapun, Marx tidak menyatakan persetujuannya terhadap perkara ini dan menentangnya dalam penulisan beliau dan Engels (1975). Marx berfikiran bahawa idea bukanlah elemen yang mampu menggerakkan sejarah sebaliknya keadaan material atau mudahnya keadaan ekonomi manusia yang menggerakkannya.

Beralih pula kepada teori materialisme yang juga penggerak kepada idea Marx dan teori Marxism. Teori materialisme bukanlah teori yang merujuk kepada makna asal dan kontemporari meterialisme yang bermaksud ‘gila pada kebendaan’. Istilah yang sempit ini harus diperluaskan skopnya. Materialisme yang dimaksudkan ini merujuk kepada keadaan hidup seseorang dalam sesebuah masyarakat dengan kaitan material dalam ekonomi sebagai asas utama kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan seharian, masyarakat memerlukan sesuatu yang menjamin keselesaan hidup mereka yakni ekonomi yang bersumberkan materialisme. Hal ini dapat membantu mereka menguruskan kehidupan seharian dengan lebih baik. Engels sendiri mengakuinya semasa upacara pengebumian Marx dengan berkata “... Hakikatnya, manusia mesti makan, minum dan punyai tempat tinggal dan pakaian – dengan itu perlu bekerja – sebelum dia boleh berusaha kepada politik, sains, seni dan agama...” (Engels & Marx, 1975).

Menurut keadaan dan situasi ini, Marx dan Engels memahami bahawa masyarakat sebagai sesuatu yang pada asasnya bergantung dan ditentukan oleh keadaan materialisme atau ‘material conditions’. Maka hubungan yang dijalinkan antara sesama masyarakat ketika itu adalah berdasarkan situasi memenuhi kehendak masing-masing dari segi perkara dan keperluan asas (Engels & Marx, 1932).


TEORI MARXISM

Teori yang dihasilkan ini adalah berasal dari idea Merx dan Engels yang dimanifestasikan hasil daripada penulisan mereka. Menurut teori ini terdapat 4 perkara atau ciri-ciri asas yang perlu dikuasai. Asas-asas bagi teori inilah yang akan menerangkan idea sebenar perjuangan Marx dan Engels dan kesemua asas ini perlu di fahami dengan baik.

Asas atau ciri yang pertama ialah eksploitasi kelas. Menurut asas ini, kita diperlihatkan oleh Marx tentang bagaimana pengeksploitasian antara masyarakat atau kelas yang berbeza berlaku. Hal ini dilihat oleh Marx sebagai bibit utama bagi kapitalisme dan perdagangan bebas. Dalam kapitalisme, keuntungan para kapitalis dapat dikecapi dengan perbezaan antara hasil pengeluaran dengan kos pengeluaran yang merangkumi kos tenaga buruh.

Dalam konteks ini dapat diperlihatkan bahawa semakin rendah kos pengeluaran, semakin rendahlah kos tenaga buruh. Hal ini kerana, kapitalisme adalah berasaskan pembayaran yang diberi kepada pekerja yang mana nilainya adalah lebih rendah dari nilai barang yang dihasilkan. Perkara ini menunjukkan betapa rendahnya nilai manusia yang dikawal oleh segolongan yang berkepentingan dalam ekonomi dan kaya atau berkuasa.

Ciri yang kedua pula ialah berkenaan ‘base’ dan ‘superstructure’. ‘Base’ dan ‘superstructure’ ini adalah istilah yang digunakan untuk memahami suatu konsep kehidupan dalam masyarakat yang cuba digambarkan oleh Marx. Idea Marx ini juga cuba memberi gambaran bahawa terdapat kaitan antara dua entiti yang berbeza ini. Akan tetapi apakah takrifan sebenar ‘base’ dan ‘superstructure’ ini dan apakah hubungkaitnya?

‘Base’ menurut Marx adalah kesedaran masyarakat sosial terhadap sesuatu isu yang meliputi semua aspek kemanusian. ‘Superstructure’ pula menakrifkan suatu institusi yang wujud sama ada institusi politik mahupun perundangan. Teori Marxism ini memperlihatkan bagaimana kesedaran ini akan mewujudkan sebuah intitusi yang bergerak. Hal ini kerana, mereka melihat bahawa ‘base’ hanya sekadar organisasi sosial yang cuma mampu berfikir dan perubahan itu hanya dapat berlaku melalui sebuah badan yang berorganisasi yakni ‘superstructure’ atau institusi itu tadi.

Berdasarkan perkara ini, kita dapat mengetahui bahawa ‘base’ dan ‘superstructure’ ini saling bergantungan dalam aspek kehidupan seharian. Marx juga sering menggunakan contoh pengeluaran sesebuah produk dalam penghasilan sesebuah barangan asas. Namun begitu, perkara ini tetap sama dengan kedua-duanya saling bergantungan antara satu sama lain dalam mempelopori kehidupan.

Ciri seterusnya adalah berkenaan dengan kesedaran kelas atau ‘class consciousness’. Kesedaran kelas bermaksud kesedaran sesebuah masyarakat mengenai kepentingan diri dan masyarakat mereka dan juga disekeliling mereka. Kesedaran ini terbentuk dengan mereka mengetahui bahawa mereka adalah kalangan masyarakat yang berupaya dan mempunyai kapasiti dari segi tenaga dan bilangan bagi memperjuangkan segala kehendak mereka. Signifikannya, kesedaran kelas ini adalah asas yang paling penting untuk mencetus dan menjayakan sebuah revolusi.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, pembahagian masyarakat kepada kelas-kelas sosial adalah berdasarkan tahap kekayaan atau kekukuhan ekonomi sahaja. Walau bagaimanapun, Marx berpendapat bahawa sesebuah kelas atau struktur sosial itu dapat dikelaskan dengan berdasarkan hubungan mereka dengan kaedah pengeluaran dan pembuatan. Hal ini menunjukkan bagaimana Marx melihat bahawa kelas itu mampu diubah atas dasar keupayaan, kapasiti atau bilangan majoriti dan ini mampu menggerakkan satu perubahan struktur masyarakat dan ini yang cuba dijelaskan bahawa revolusi boleh berlaku dengan timbulnya kesedaran kelas.

Ciri yang terakhir bagi teori Marxism ini ialah kesedaran palsu masyarakat atau ‘false consciousness’. Dalam ‘The German Ideology’ karya Marx, beliau menghuraikan tentang kesedaran palsu dan bagaimana perkara ini diterapkan dalam masyarakat. Menurutnya, lapisan masyarakat ‘superstructure’ telah menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk memberi kesedaran palsu kepada masyarakat. Istilah “carrot and stick” sangat sesuai untuk dijadikan analogi bagi situasi ini. Dengan cara ini, masyarakat bawahan digula-gulakan oleh golongan atasan tentang keadaan ekonomi, status kehidupan masyarakat dan lain-lain dengan menyembunyikan kebenaran sebenar.

Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat ditenangkan supaya mereka merasakan bahawa pembangunan dan kesenangan dapat mereka kecapi melalui sistem kapitalisme walhal mereka mendapat keuntungan yang terlalu sedikit berbanding golongan yang mengula-gulakan mereka yakni golongan masyarakat ‘superstructure’. Golongan ini bertindak hanya untuk kepentingan individu dan masyarakat mereka dengan mengaut segala keuntungan yang ada. Bagi masyarakat yang kurang peka dan prihatin, inilah bahana yang sering menimpa mereka.

Melalui pendekatan teori ini, kita dapat mengetahui bahawa tujuan sebenar marx ialah untuk menyedarkan masyarakat yang terkongkong dan di eksploitasi berdasarkan kedudukan mereka. Marx membawa teori melalui kesemua ciri-ciri ini hanya dengan satu matlamat akhir yakni untuk membangkitkan kesedaran rakyat bawahan bahawa mereka sering ditindas oleh masyarakat atasan. Demikianlah juga dengan idea dan perjuangan Marx untuk menghapuskan kelas masyarakat dan membawa satu konsep kesamarataan.


KELAS SOSIAL MENURUT MARX

“... those individuals who sell their labour power, and who, in the capitalist mode of production, do not own the means of production...” (Engels & Marx 1848)

Kata-kata di atas adalah mengelasan yang dibuat oleh Marx untuk satu golongan yang dinamakan proletariat. Golongan ini adalah tulang belakang kepada sistem pengeluaran dalam ekonomi dan merupakan golongan majoriti. Hal ini kerana, mereka adalah golongan majoriti yang tidak mempunyai modal, kilang, alat-alat industri dan hanya merupakan buruh dalam sektor tersebut. Dalam sistem kapitalis, golongan ini sentiasa dieksploitasi oleh satu lagi golongan dengan pelbagai syarat-syarat tertentu.

“... those who own the means of production and buy labour power from the proletariat, thus exploiting the proletariat...” (Engels & Marx 1848)

Siapakah golongan yang menindas proletariat tadi? Menurut Marx seperti di atas, mereka ini boleh dikenali sebagai golongan bourgeoisie. Penjelasan di atas menghuraikan betapa golongan ini mengeksploitasi proletariat kerana mereka mempunyai modal, kilang serta jentera dan membeli tenaga buruh proletariat. Hal ini kerana proletariat adalah tidak berkemampuan dan oleh itu mereka dibeli oleh bourgeoisie untuk menjalankan proses pengeluaran.


TEORI KOMUNISME

Prinsip asas komunisme yang digariskan oleh Marx dan Engels (1969) mendefinisikan komunisme sebagai satu doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan proletariat. Dalam konteks ini kita dapat menakrifkan bahawa komunisme adalah sebuah ideologi yang berfalsafahkan Marxism. Hal ini kerana, falsafah Marxism yang menzahirkan kesedaran asas untuk membentuk sebuah masyarakat sosialis bagi menggantikan kapitalis dengan membebaskan golongan proletariat.

Deliar Noer pula dalam karyanya ‘Pemikiran Politik di Negeri Barat’ pula memberi dua pengertian bagi komunisme. Menurutnya, komunisme yang pertama ialah berkenaan hubungan dengan penyatuan dasar bagi wilayah bagi negara yang berpemerintahan sendiri dengan negara itu sendiri adalah sebuah negara federal untuk wilayahnya. Keduanya, komunisme hanya merujuk kepada milik atau keperluan bersama.

Ideologi komunisme yang diasaskan oleh Marx dan Engels ini dikatakan bermula dengan penerapan ketika meletusnya Revolusi Bolshevik di Russia pada November 1917. Sejak itu komunisme disebarkan sebagai sebuah ideologi ke negara lain. Ideologi ini tidak begitu jelas tetapi terdapat beberapa ciri yang boleh digunakan hasil daripada analisis untuk merumus berkenaan teori ini.

Melihat daripada gerakan dan sejarah perjuangan ideologi komunisme, kita melihat bahawa terdapat ciri-ciri radikal yakni gerakan radikal yang berunsurkan kekerasan dan keganasan. Komunisme juga menolak sepenuhnya aspek keagamaan dengan tiada kepercayaan atau berfahaman atheism (free thinker). Pelaksanaan komunisme juga menunjukkan sifat kejam dan ianya berubah-ubah kepada beberapa bentuk rejim dan ia menolak kelas sosial secara total.

Idea komunisme jika dilihat dengan teliti adalah menjurus kepada sistem egalitarian yakni tanpa kerajaan, harta, dan kelas. Hal ini adalah untuk membentuk satu konsep kesamarataan dalam segala aspek. Komunisme memperjuangkan bahawa semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam semua harta dan pengagihan ekonomi. Perkara ini bertujuan mencapai matlamat mereka untuk membawa kesejahteraan hidup dengan menghapuskan jurang kehidupan dalam masyarakat.

PERBANDINGAN ANTARA MARXISM DAN KOMUNISME

Secara umumnya, teori Marxism dan ideologi komunisme tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Komunisme adalah sekadar manifestasi kepada falsafah Marxism yang dizahirkan dalam bentuk gerakan. Maka demikianlah kita melihat komunisme menjalankan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan keras. Pada asalnya ideologi komunisme ini sememangnya menjurus kepada falsafah Marxism kerana diasaskan oleh filasuf yang sama iaitu Karl Marx. Namun begitu, selepas zaman Marx, ideologi komunisme dilihat mula di olah oleh kepimpinan mereka untuk disesuaikan mengikut keadaan semasa.

Melalui pelbagai perspektif yang diteliti, terdapat dua aspek yang dilihat berbeza dan bertentangan dengan idea asal Marx. Dua aspek ini ialah agama dan juga revolusi. Dengan mengambil sebuah negara komunis iaitu People’s Republic of China sebagai contoh, perbezaan dan perbandingan ini dapat dibuat dengan lebih baik dan jelas.

Negara ini di bawah pemerintahan Mao Zedong dilihat mengubah asas agama yang melingkari ideologi komunisme iaitu menolak aspek keagamaan secara total. Mao Zedong semasa pemerintahannya mengubah haluan ini dengan menerima agama conficionis ketika itu. Ini menunjukkan bahawa bagaimana beliau meraih sokongan rakyat bagi memberi keabsahan terhadap pemerintahannya. Mao Zedong mengubah aspek agama menjadi fleksibel kerana keadaan semasa yang sudah berubah dan rakyat mempunyai kepercayaan masing-masing.

Perbezaan yang kedua iaitu revolusi juga dapat diperlihatkan oleh negara China. Menurut falsafah Marx, revolusi yang bakal bangkit adalah di kalangan masyarakat kelas sedarhana atau proletariat. Hal ini yang difokuskan dalam asas atau ciri Marxism yang menekankan bagaimana proletariat yang ditindas, diberi kesedaran palsu dan sebagainya. Akan tetapi, hal yang sebaliknya berlaku di China apabila revolusi yang bangkit digerakkan oleh golongan petani. Maka, jangkaan bagi falsafah Marxism di China adalah meleset dengan kebangkitan golongan petani yang mempelopori kebangkitan revolusi.


KESIMPULAN

Teori Marxism yang dibentangkan oleh Marx dan Engels memperlihatkan bahawa ia bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kehidupan mereka. Kesemua ciri-ciri asas bagi Marxism menunjukkan bagaimana penindasan berlaku dan bagaimana ia memberi impak yang mendalam kepada golongan bawahan. Golongan masyarakat yang diperjuangkan oleh Marx dan segala apa yang diperjuangkan ini kemudiannya dizahirkan dalam bentuk perjuangan berideologi yakni komunisme. Falsafah Marxism lebih banyak mengutarakan hal-hal berkaitan kesedaran masyarakat pada dasar sahaja. Hanya melalui ideologi komunisme sahaja perlaksanaan itu dapat dilihat dengan jelas melalui gerakan-gerakan yang dipelopori oleh golongan mereka yang sedar.

Komunisme adalah manifestasi daripada falsafah Marxism dan hal ini menyebabkan kedua-duanya sama dari sudut dasar perjuangannya. Akan tetapi, perubahan yang berlaku terutama dari perspektif masa, situasi serta keadaan menyebabkan cara dan pendirian perjuangan berubah. Perjuangan komunisme yang asalnya hanya sekadar menzahirkan idea Marxism dilihat oleh penulis sebagai sebuah perjuangan yang fleksibel tanpa satu pendirian yang kukuh. Soal agama dan perubahan zaman menyebabkan perjuangan ini diolah oleh pemimpin gerakan semata-mata untuk menjayakan perjuangan mereka. Tujuan mereka lebih kepada bagaimana untuk menjayakan perjuangan dan mendapat sokongan rakyat. Hal ini menyebabkan terdapat sedikit perbezaan antara Marxism dan Komunisme.

Namun begitu, tidak semua ideologi komunisme yang di perjuangkan dalam bentuk gerakan mempunyai perbezaan dengan falsafah Marxism. Semua cara dan pendirian tentang perjuangan tertakluk kepada kuasa pemimpin mereka. Demikianlah yang berlaku jika kita melihat beberapa buah negara yang pernah mengaplikasikan ideologi komunisme dalam pentadbiran dan dasar kerajaan mereka. Secara kesimpulannya, ideologi Komunisme pada asalnya adalah menurut kepada falsafah Marxism secara keseluruhan. Namun begitu, perubahan-perubahan yang berlaku menyebabkan ia di ubah menurut gaya kepimpinan dan menyebabkan dasar perjuangan itu mempunyai sedikit perbezaan dengan Marxism. Akan tetapi, perbezaan yang dinyatakan tidaklah merangkumi keseluruhan kerana walaupun ia mempunyai perbezaan namun perjuangan itu masih menurut falsafah Marxism secara keseluruhan.

No comments: